Svátost křtu

Svátost křtu

Svatý křest je základem celého křesťanského života, vstupní branou k životu v Duchu a branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem. Křtem jsme osvobozeni od hříchu a znovuzrozeni jako Boží děti, jsme přivtěleni k církvi a stáváme se účastnými jejího poslání. (KKC 1213)

Sám Ježíš začíná svoji veřejnou činnost poté, co se dal pokřtít v řece Jordánu svatým Janem Křtitelem a po svém zmrtvýchvstání svěřuje apoštolům toto poslání: „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“ (Mt 28, 19-20)

2

Kdo může přijmout svátost křtu?

Podmínky pro udělení křtu:

„K přijetí křtu je způsobilý každý člověk, a to pouze člověk dosud nepokřtěný.“ (KKC 1246)

  • víra ve spásu skrze Ježíše Krista (u dětí víra rodičů a kmotrů)
  • u rodičů malých dětí se předpokládá minimálně civilní sňatek, pro základní charakter rodiny, ve které bude dítě vyrůstat
  • rodiče spolu s kmotrem dbají o křesťanskou výchovu dětí, ke které patří ve školním věku návštěva výuky náboženství
  • u kmotra se předpokládá život z víry (pokud žije v domácnosti s partnerem, je nutná svátost manželství)
  • příprava rodičů a kmotra
  • příprava dospělých katechumenů trvá nejméně rok
  • v případě dětí školního roku se jeho příprava uskutečňuje v rámci výuky náboženství 

V naší farnosti se křest dítěte uděluje obvykle ve farním kostele při mši nebo po mši svaté. V případě křtěnce z jiné farnosti (určuje místo trvalého bydliště) se vyžaduje propuštění ke křtu od tamního duchovního správce.

Pro organizační informace ohledně přijetí svátosti křtu přejděte na naši informační stránku.